!اسم من …………..………….…..……………… است ، و در كلاس  دوم دبستان  پسرانه شاهد مريوان درس مي خوانم.  من دوست دارم درامتحان درس  فارسي( بنويسيم ) ، نمره  ……………..………  بگيرم .  

رديف

سؤال 

بارم

1

گل قشنگم،جواب هاي درست را علامت بزن .

v      ( ي) در آخر كلمه «کبری» صداي «آ» مي دهد .            درست  ¨    نادرست  ¨

v      بي هنر يعني  كسي كه هنر دارد .                           درست  ¨    نادرست  ¨

v      كندو محلّ زندگي انسان است .                               درست  ¨    نادرست  ¨

5/1

2

كدام يك از كلمات روبرو به معني «شاد » است ؟      

 آهسته ¨      شروع ¨        خوش‌حال ¨           آخر¨

5/0

3

به كسي كه سواد دارد   ………………   مي گويند .         

 باهنر¨         باادب ¨          باهوش ¨         باسواد¨

5/0

4

«خواهر» چند صدا دارد ؟                         

  2 صدا  ¨         3 صدا   ¨           4 صدا  ¨                 5 صدا ¨

5/0

5

در كدام يك از كلمات داده شده «و»  صداي  «اُ»  مي دهد ؟      

 خوردن  ¨     سواد  ¨     نوشا  ¨       طول¨

5/0

6

«قدقدقدا» صداي   ………..  است .                         

    گربه  ¨              خروس  ¨           سگ  ¨           مرغ¨

5/0

7

كوچولوي با هوش، عبارتها را به هم وصل كن .

    آن‌ها  ………..     ²                                           ª …………….  مخصوص من است .

     ناشنوا    ………… ²                                        ª  ……………..پنجاه‌ودو هفته‌دارد. 

    رنگين كمان ………. ²                                       ª  ……………. به مدرسه رفتند.

     هرسال  …………..  ²                                      ª ……………. يعني كسي كه نمي شن

                                                                                ª …………….. هفت رنگ دارد .

1

8

ستاره ي من با حروف داده شده كلمه  بساز  .

 س : ...........................       م : ........................    

   ص : ..........................        ظ : ..........................

 

1

9

دلبندم ،كلمات زيرا را دسته بندي كن :

لطفاً خوردن  - اصلأً- گفتن    

   (...................... - .....................)                 (...................... - .....................)            

 

1

10

كوچولوي مهربان، عبارت هاي زير را مرتّب كن  .

*       هستند         خطرناك           خرس         ميكروب ها         شنيده بود     كوچولو     که  .

*      ................................................................................................................................

 

*       مادرم           كودكي ام         عكس هاي          آورد        را   .

*      ..........................................................................................................................

 

5/1

11

فرزندم، به جمله ي داده شده « آيا » اضافه كن و در آخرآن علامت مناسب بگذار .

ª من با سواد هستم  .      ………………………………………………………………………………………

1

12

عزيزم، به جاي كلمه ي داخلكمانك ، كلمه ي مناسب ديگري بگذار .

v      مابايد از حيوانات  ( مواظبت ) كنيم . ........................................................................................................

v      من( آهسته) بازي مي كنم .  ......................................................................................................................

1

13

دوست مهربانم، با كمك كلمات داده شده جملات را كامل كن .

( سپاس گزار- شاعر تو  كشاورز  - لانه   )

v      به محلّ زندگي  پرنده   ……………………..  مي گويند .

v      …………. كلاس را تميز كردي .

v      من از خدا ............................ هستم .

v      به كسي كه شعر مي گويد  ....................   مي گويند .

1

14

كوچولوي با سواد، براي كلمه هاي داده شده دو كلمه ي جديد بنويس .

² بازي       B            .................................  و ................................... 

² خوش      B           .................................  و....................................   

1

15

مهربانم ، دور كلمه هايي كه (ـه ه ) در آخر آنها صداي ( اِ ) مي دهد خط بكش .

كاسه -  راه  - پرنده سياه -  كوه ميوه - شانه 

1

16

خوب من، جمله ها را كامل كن .

v      كاش فاطمه زودتر  ....................................................  .

v      اي كاش پدرم ...........................................................   .

1

17

دانش آموز با هوش، با كلمات داده شده جمله بساز :

ª دندان : ………………………………………………………………………………………….

ª با نشاط : …………………………………………………………………………………………

ª مواظب : …………………………………………………………………………………………….

ª معذرت : ……………………………………………………………………………………………..

2

18

خوش سليقه،تصویر را رنگ آمیزی کن‌و براي ‌آن‌دو جمله‌ی ‌‌زیبا بساز  .

2

19

نويسنده ي كوچك، نوشته را در چند جمله ادامه بده  .

  اگر من بال‌دا‌شتم.............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………...

5/1

شاد باش و شادي كن .

افشین لهونی سر گروه آموزشی پایه‌ی دوم دبستان شهرستان مریوان

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در دوشنبه ۲۴ دی۱۳۸۶ و ساعت 9:38 |