بررسي نگرش اولياي دانش آموزان نسبت به

طرح ارزشيابي توصيفي در دوره ابتدايي شهرستان مريوان

در سال تحصيلي 86 - 85

(بستر سازي مناسب براي آشنايي والدين با طرح ارزشيابي توصيفي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محققان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروه  بهبود وكيفيت بخشي به فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي

1.       افشين  لهوني

2.      ابراهيم  نوري

3.     هيوا   حيدري

4.     صالح  حاجي عزيزي

گروه هاي آموزش عمومي شهرستان مريوان  ــ  خرداد  1386

 

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

و پيشنهادات

 

(5 ـ 1) يافته هاي تحقيق :

از تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه با استفاده از آمار توصيفي ، يافته هاي زير به دست آمده است .

از ميان 129 نفر آزمودني تعداد 89 نفر آن ها مرد و 40 نفر زن بودند. از اين تعداد 56 نفر داراي مدرك زیرديپلم ، 19 نفر ديپلم و 21نفر فوق ديپلم 33 نفر ليسانس‌به بالا هستند.11نفر کارمند آموزش‌وپرورش ،40نفر معلم ، 10نفر کارمند سایر ادارات ، 68 نفر هم شغل آزاد دارند . 75 نفر در فاصله‌ی سنی 20-35 سال ، 50‌ نفر در فاصله‌ی سنی 35-50 سال 2 نفر در فاصله‌ی سنی 50-65 سال هستند.  

 

نتايج حاصل ازبررسي سؤالات پرسشنامه به شرح ذيل مي باشد .

 

ü       هر چه مدرك تحصيلي اولیای دانش‌آموزان طرح ارزشیابی توصیفی بالاتر بود ،                   ميزان نگرش آنان نسبت به این طرح مثبت تر وعكس آن نيز صادق بود .

ü       بین سن اولیای دانش‌آموزان‌و نگرش آن‌ها نسبت به طرح ارزشیابی توصیفیرابطه‌ی معناداری وجود نداشت.

ü       بین‌شغل اولیای دانش‌آموزان‌و نگرش آن‌ها نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی رابطه‌ی معناداری وجود داشت‌به این ترتیب‌هرچه شغل اولیا با آموزش  رابطه ی زیادتری داشته باشد نگرش آن‌ها مثبت‌تر است .

ü       بین امکانات آموزشی مدرسه وتاثیرآن برنگرش اولیاي دانش‌آموزان؛ طرح ارزشیابی توصیفی رابطه‌ی معناداری وجود دارد به این ترتیب هرچه امکانات مدرسه بیشتر باشد دید اولیا نسبت به طرح مثبت‌تر است.

ü       داشتن دانش‌ومهارت کافی مجریان طرح در تغییر نگرش اولیای دانش‌آموزان موثر است.

.

درمجموع مي توان گفت كه عواملي نظير ( مدرك تحصيلي بالا ، شغل، دانش‌ومهارت مجریان طرح ارزشیابی توصیفی،امکانات آموزشی مدرسه ) در نگرش اولیا نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی تأثير مستقيم داردو بین سن اولیای دانش‌آموزان‌و نگرش آن‌ها نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

 

(5 ـ 2) پيشنهادها : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1.      فراهم كردن زمينه ي ارتقاء تحصيلي براي تمامي معلمان

2.      برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي بيشتر معلمان با طرح ارزشيابي توصيفي درسيستم جديد.

3.       واگذاري يك دستگاه رايانه به  تمامي معلمان با قيمت مناسب و به صورت اقساط

4.      اطلاع رساني ازطريق رسانه هاي عمومي جهت آشنايي اولياي دانش آموزان باطرح ارزشيابي توصيفي.

5.      تجهيز كتابخانه هاي مدارس به كتب علمي ، مجلات آموزشي و علمي و اشتراك مدارس با مجله هاي رشد.

6.      برگزاري گارگاه هاي آموزشي باموضوع ا رزشيابي توصيفي براي اولياي دانش آموزان درطول سال تحصيلي.

7.      برگزاري جلسات اختصاصي هرپايه بااولياي دانش آموزان جهت آشنايي هرچه بيشترآنان با طرح ارزشيابي توصيفي.

8.      تجهيزمدارس ازلحاظ امكانات آموزشي به رايانه،دستگاه فتوكپي،رسانه هاي آموزشي وغيره... جهت پيشبرداهداف طرح ارزشيابي توصيفي.

....

 

(5 ـ 3) فهرست منابع و مآخذ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.      رمضاني ،خسرو ـ روش هاي تحقيق در علوم رفتاري و علوم اجتماعي  ـ انتشارات فاطميه ـ

2.     نگارش نژاد ، عبدالمجيد ـ روش هاي مقدماتي آماري در علوم تربيتي ـ چاپ دوم  1381  ـ انتشارات صحوفي

3.     احديان،دكترمحمّد-مقدمات تكنولوژي آموزشي – انتشارات نشروتبليغ بشري- چاپ نهم  سال 1373 

4.     حسني، دكترمحمّد – احمدي،دكترحسين- جزوه ي ارزشيابي توصيفي

5.     حسنی ، دکتر محمد – راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی ، انتشارات آثار معاصر ، 1384

6.     آندرسون ، دبليو لوين . افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس .

7.      سيف، دكترعلي اكبر-سنجش فرايندوفراورده ي يادگيري روش هاي قديم وجديد- انتشارات آگاه –چاپ اوّل سال 1384

8.        شريعتمداري،دكترعلي- روان شناسي تربيتي- انتشارات اميركبير- چاپ هشتم سال 1374

9.    جزوه ي ارزشيابي –سازمان آموزش وپرورش استان كردستان

10.   رستگار ، طاهره - ارزشیابی در خدمت آموزش – طاهره رستگار – موسسه فرهنگی منادی تربیت-  چاپ اول – 1382

11.   فراهاني ، مهدي - مقدمه ای بر ارزشیابی کیفی – مهدی فراهانی   – موسسه فرهنگی منادی تربیت-    چاپ اول - 1384

  

(5 ـ 4) بااهداء سلام به شما والدين گرامي دانش آموزان:

آن چه پيشِ رو داريد دريچه اي است به منظورسنجش نگرش شماسروران گرامي، درخصوص طرح ارزشيابي توصيفي كه جهت ارائه ي راهكارهاي مناسب تنظيم شده است وهرگونه اظهارنظري دراين مورد مي تواند دربررسي دقيق طرح حاضر، ماراكمك نمايد.

 

پيشاپيش دقّت واهتمام شمارادرراستاي تحقق اين مهم پاس مي داريم.

›››››››››››››››››››››››››››››

1- جنسيت: زن¨                       مرد¨

2- شغل:كارمندآموزش وپرورش¨   معلّم¨     كارمندسايرادارات¨       آزاد¨         

3- مدرك تحصيلي:زيرديپلم¨     ديپلم¨    فوق ديپلم¨  ليسانس¨     فوق ليسانس وبالاتر¨

4- سن:20 تا 35¨                 35  تا 50¨      50 تا 65¨    65به بالا¨ 

5- آياتغييردرنحوه ي ارزشيابي ازآموخته هاي دانش آموزان را لازم مي دانيد؟  بلي¨    خير¨

6- اگرتغييردر ارزشيابي رالازم مي دانيد،دوست داريداين تغييربه چه  صورتي باشد؟

                                  كلي¨                                        تدريجي¨    

7- تاچه حد،به نتيجه ي تغييرارزشيابي جديدخوش بين هستيد؟

خيلي زياد¨              زياد¨               تاحدودي¨                 كم¨                خيلي كم¨

8- تاچه اندازه ازامكانات آموزشي درآموزشگاه فرزندتان جهت اجراي اين طرج، رضايت داريد؟

 خيلي زياد¨              زياد¨               تاحدودي¨                 كم¨                 خيلي كم¨

9- تاچه ميزان درطرح ارزشيابي جديدبه تفاوت هاي فرهنگي مناطق مختلف كشورتوجّه شده است؟

خيلي زياد¨               زياد¨                تاحدودي¨                كم¨                 خيلي كم¨

10- مشاركت اولياي مدرسه تاچه حددرپيشبرد اهداف طرح جديدبه شماكمك كرده است؟

خيلي زياد¨               زياد¨                 تاحدودي¨                 كم¨                 خيلي كم¨

11- توجّه به خلاقيت دانش آموزان،دراين نوع ارزشيابي را چقدربرآوردمي كنيد؟

خيلي زياد¨               زياد¨                 تاحدودي¨                 كم¨                   خيلي كم¨

12- باتوجّه به تجربه ي شما،تأثيركدام يك ازارزشيابي هاي قديم وجديد بربنيه ي علمي(يادگيري)  دانش آموزان بيشتراست؟قديم¨                                            جديد¨

13- نظرات،پيشنهادهاوانتقادهاي خويش را درمورد طرح ارزشيابي توصيفي بنويسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در سه شنبه ۲ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 10:56 |