«به نام خدا»

  اسم من  ………………………  است ، و در كلاس  دوم دبستان  پسرانه شاهد مریوان درس مي خوانم .  من دوست دارم

در امتحان درس  فارسي( بنويسيم ) ، نمره  ……………  بگيرم .

رديف

سؤال 

بارم

1

گل قشنكم جواب هاي درست را علامت بزن .

* ( ي) در آخر كلمه «موسي» صداي «آ» مي دهد .     درست  ¨    نادرست  ¨

* بي هنر يعني  كسي كه هنر دارد .         درست  ¨    نادرست  ¨

* كندو محلّ زندگي پرنده است .       درست  ¨   نادرست  ¨

5/1

2

كدام يك از كلمات روبرو به معني « مراقبت » است ؟     

  آهسته ¨      شروع ¨    

   مواظبت ¨        آخر¨

5/0

3

به كسي كه سواد دارد   ………………   مي گويند .           باهنر¨         باادب ¨       

                                                                            باهوش ¨       باسواد¨

5/0

4

«خواب» چند صدا دارد ؟       

       2 صدا  ¨         3 صدا   ¨    

      4 صدا  ¨              5 صدا ¨

5/0

5

در كدام يك از كلمات داده شده «و»  صداي  «اُ»  مي دهد ؟    

   خوردن  ¨     سواد  ¨  

  نوشا  ¨       طول¨

5/0

6

«قو قو لي قوقو » صداي   ………..  است .           

  گربه  ¨              خروس  ¨       

  سگ  ¨                مرغ¨

5/0

7

كوچولوي با هوش عبارتها را به هم وصل كن .

شما  ………..     \                                             \ …………….  كسي كه نمي بيند.

ميكروب ها  ………… \                                        \  ……………..  يعني حرف زدن با خدا .

پرنده ………............ \                                        \  ……………….. به مدرسه رفتيد.

نابينا …………..  \                                             \ ……………. موجودات خطر ناكي هستند.                                                                     …………….. يعني حيواني كه مي پرد .

1

8

ستاره ي من با استفاده از «اين »  و « آن» نام هر تصوير را بنويس .

 

                               '                                           Q

                     ………………………..                                              ………………….

 

1

9

دلبندم كلمات زيرا را دسته بندي كن :

حتّي-رفتي- عيسي-گفتي         

 

 

 

1

10

كوچولوي مهربان عبارت هاي زير را مرتّب كن  .

هستند         خطرناك           خرس         ميكروب ها         شنيده بود            كوچولو  .

  • ...................................................................................................................

 

مادرم        عكس هاي          آورد       را         كودكي ام  .

  • ....................................................................................................................

 

5/1

11

فرزندم به جمله ي داده شده « آيا » اضافه كن و در آخرآن علامت مناسب بگذار .

  • \ امروز برف باريد  .      ……………………………………………………………………………………

1

12

دو كلمه بنويسيد كه در آن ها  « بازي » به كار رفته باشد .  

…………….……………………….……………….     و  ………………………………..…….……………

1

13

دوست مهربانم با كمك كلمات داده شده جملات را كامل كن .

( شاعر  - خوشگل- لانه   معده- ما )

\ غذا در .......................هضم مي شود .

\       ……………. كلاس را تميز كرديم .

\        برادر من قشنگ و   .......................   است  ..

\        به كسي كه شعر مي گويد  ....................   مي گويند .

1

14

خوب من، جمله ها را كامل كن .

*كاش فاطمه زودتر  ....................................................  .

        *    اي كاش پدرم ...........................................................   .. 

1

15

مهربانم  دور كلمه هايي كه (ـه ه ) در آخر آنها صداي ( ا ) مي دهد خط بكش .

شانه  -  راه  -  ميوه سياه -  كوه پرنده  -  كاسه

1

16

با توجه به جملات ، كلمه ي مناسب را انتخاب كن و دور آن خط بكش .

v      علي در كلاس دوم دبستان درس  ( مي خواندم  ـ مي خواند )

v      اميد و سعيد در س خوان   (هستند  ــ است )                                        

1

17

دانش آموز با هوش با كلمات داده شده جمله بساز :

\ مسابقه : ………………………………………………………………………………………….

\ با نشاط : …………………………………………………………………………………………

\ هضم : …………………………………………………………………………………………….

\ كثيف : ……………………………………………………………………………………………..

2

18

خوش سليقه براي تصوير دو جمله بساز  .

 

2

19

نويسنده ي كوچك نوشته را در چند جمله ادامه بده  .

اگر پول زيادي داشتم …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

5/1

 

شاد باش وشادی کن

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 1:39 |