به نام خدا

اسم من ....................................در کلاس چهارم دبستان پسرانه ی شاهد درس می خوانم دوست دارم در امتحان نوبت اول  درس انشاء نمره ی...........................بگیرم.                

 

1

در جمله ي(يارب نظرت بر نگردد)منادا كدام كلمه است؟

الف) يارب                   ب) نظرت                          ج) برنگردد                  د) موارد الف وب

5/0

2

فعل جمله ي زيركدام گزينه است؟   (همه ي مردم ايران طرف دار صلح هستند.)

الف) مردم               ب) ايران                      ج) هستند                              د) صلح

5/0

3

با اضافه كردن (ستان) به كدام دسته از كلمات زير مي توان كلمه ها ي مناسب ساخت؟ 

الف) بيمار –درخت – بهار                                             ب) گل- زيبا-  سيب

ج) جنگل- بُو- كُرد                                                           د) بهار- بيمار-گل

1

 

4

مخالف كلمات زير را بنويسيد.  

  درون (..............................)         قطع(.........................................)

5/0

5

جمع كلمات زير را بنويسيد.    

  گل(...................................)          عضو(..........................................)

5/0

6

كلمات هم معني را به هم وصل كنيد.           آغوش  *                           *مونس    

                                                           همدم *                           * گذشت

                                                            ايثار*                              *بغل

                                                           وضع*                             * حال

1

7

براي كلمه ي (فكر) دو صفت بنويسيد؟                        (....................................)**(...........................................)

1

8

موارد زير را بخوانيد وكلمه اي را كه با بقيه فرق دارد مشخص كنيد.

الف) حافظ  -سعدي- ابن سينا- فردوسي  {..................................}

ب)جنگ- زلزله – گردباد-سيل{........................................}

1

9

جزء دوّم كلمات زير را بنويسيد.     راست و....................   تندو................................

                             تب و............................           زدو..................................

1

10

با اضافه كردن پسوندهاي (گر، زار ،گاه)به آخر كلمات داده شده ي زير كلمه هاي جديد بسازيد.

آزمايش (..........................)   چمن(.............................)  

  مس(.......................)        ايست(............................)

1

 

11

جدول زير را كامل كنيد.

كلمه

معني

جمله

معالجه

 

 

مصيبت

 

 

 

1

 

 

 

12

براي تصويرداده شده دو جمله ي مناسب بنويسيد.

*.............................................................................................................................

 

*............................................................................................................................

 

1

13

يكي از موضوعات زير راانتخاب كنيد ودر موردآن انشا بنويسيد.

*چگونه زحمات پدر ومادررا جبران كنيم.                                                                           

*اگر بال داشتي چه كار مي كني.

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

10

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:27 |