« به نام خدا »            

 سؤالات امتحان درس جغرافيا نوبت اول كلاس چهارم دبستان  شاهد پسران مریوان

نام ونام خانوادگي:....................................................................  تاريخ امتحان:

الف: پاسخ درست را با علامتR مشخص كنيد.3نمره

1ـ خورشيد از كدام طرف غروب مي كند ؟

شمال  c           مغرب  c                     مشرق         جنوب  c

2ـ به كمك چه دانشي مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم؟

جغرافيا     c              تاريخ      c             ديني    c           مدني  c

3ـ در گوشه اي از نقشه معني رنگ ها و علامت هاي نقشه را مي نويسند ، به آن چه

مي گويند؟

جهت هاي نقشه      c             ناهمواري  هاي نقشه     c                       

    راهنماي نقشه   c                  حاشيه ي نقشه    c 

4ـ رنگ آبي در نقشه نشانه ي چيست؟

كوه      c            آب ها     c       جنگل   c                صحرا    c 

5ـ به كوه هايي مانند زنجير به هم متصل شده اند.  چه مي گويند ؟

ناهمواري     c            كوهپايه     c        رشته كوه    c          قله    c 

6ـ رشته كوه شمال ايران كدام است ؟

زاگرس    c            الـــبرز     c            دماوند    c             تفتان    c 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب: جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد.  2نمره

1ـ شكلي كه زمين يا قسمتي از آن را نشان مي دهد   .........................................................است.

2ـ به پستي و بلندي هاي زمين ......................................... مي گويند.

3ـ به زمين هاي صاف و هموار..............................................مي گويند.

4ـ وقتي از به هم پيوستن جويبار ها ................................ تشكيل مي شود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د: صحيح يا غلط بودن عبارات زيررا باعلامت ×مشخص كنيد. 2نمره

1ـ وقتي از آسمان به زمين نگاه مي كنيم ، خانه ها  كوچك ديده مي شوند .         

   صحيح   c                        غلطc

2ـ خاك دشت كوير براي كشاورزي مناسب است.                                                       

   صحيح   c                        غلط c

3ـ كوهپايه ،بالاترين نقطه ي كوه است.                                                                       

   صحيح   c                        غلط c

4ـ « دماوند » بلندترين  قله ي ،رشته كوه زاگرس است .                                            

   صحيح   c                        غلط c

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه: به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1ـ چهار مورد از وسايل آموزش و يادگيري جغرافيا را نام ببريد ؟1نمره

 

 

 

 

2ـ مركز استان هاي داده شده را بنويسيد؟2 نمره

·         سنندج  ( ................................... )                     

·            گلستان  ( ................................... )

·         كرمان  ( ................................... )                    

·         خوزستان  ( ................................... )

 

 

3ـ ازقطب نما چه استفاده اي مي كنيم؟1نمره

 

 

4ـ دو كوه داخلي ايران را نام ببريد؟1نمره

 

 

5 ـ رنگ « قهوه اي پررنگ » در نقشه نشانه ي چيست؟1 نمره

 

 

6 ـ از جلگه هاي شمال ايران فقط دو جلگه را نام ببريد ؟ 1نمره

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي: مفاهيم زير راتعريف كنيد.2نمره

آبرفت

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

كوهپايه

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به نقشه به سؤالات پاسخ دهيد.2نمره

1ـ شماره (1)كدام دريا را نشان مي دهد؟

2ـ شماره(2)كدام قله است؟                                                                                                                                                       

3ـ شماره(3) چه جهتي را نشان ميدهد.                                                                                                                                           

4ـ شماره(4)كدام  دشت وسيع را نشان مي دهد؟                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمره با عدد:..........................................

نمره با حروف:......................................

امضا:                                                                                                                                                                   پيروز باشيد باشيد .

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مدیریت دبستان پسرانه شاهد مریوان در شنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۶ و ساعت 2:34 |